JavaScript Tür Dönüşümleri

javaScript'de tür dönüşümleri, bir veri türünden başka bir veri türüne dönüştürme işlemidir. Bu dönüşümler, bir değişkenin değerini, başka bir türdeki bir değişkene atamak veya bir işlemin sonucunu farklı bir türdeki bir değişkene atamak gibi durumlarda kullanılır. JavaScript, bazı durumlarda otomatik olarak tür dönüşümleri yapabilir, ancak bazen de manuel olarak belirtmek gerekebilir.

JavaScript'te yaygın olarak kullanılan tür dönüşümü yöntemleri şunlardır:

Stringe Dönüşüm:

Bir değeri string (metin) türüne dönüştürmek için kullanılır. Bu işlem, toString() yöntemi veya string birleştirme operatörü + ile yapılabilir.

	
let sayi = 42;
let metin = sayi.toString(); // sayi değişkenini string'e dönüştürür
console.log(typeof metin); // "string" çıktısını verir

let boolDeger = true;
let boolMetin = boolDeger.toString(); // boolDeger'i string'e dönüştürür
console.log(typeof boolMetin); // "string" çıktısını verir

let sayi2 = 10;
let birlesikMetin = "Sayının değeri: " + sayi2; /* sayi2'yi otomatik 
                        olarak string'e dönüştürür */
console.log(typeof birlesikMetin); // "string" çıktısını verir

JavaScript'te String() fonksiyonunu kullanarak da bir diziyi metin (string) olarak dönüştürebilirsiniz. String() fonksiyonu, verilen bir değeri string'e dönüştürür. İşte bir örnek:


let dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
let metin = String(dizi); // Diziyi string'e dönüştürür
console.log(metin); // "1,2,3,4,5" çıktısını verir	

Nümeriğe Dönüşüm:

Bir değeri Sayı türüne dönüştürmek için kullanılır. Bu işlem, Number() veya parseInt() fonksiyonları ile gerçekleştirilebilir.

	
let sayiString = "42";
let sayi = Number(sayiString);
console.log(typeof sayi); // "number"

Tamsayıya Dönüşüm:

Bir değeri bir Tamsayıya dönüştürmek için parseInt() veya parseFloat() işlevlerini kullanabilirsiniz. Örneğin:

	
let sayiString = "42.5";
let tamSayi = parseInt(sayiString);
console.log(tamSayi); // 42

let ondalikSayi = parseFloat(sayiString);
console.log(ondalikSayi); // 42.5

Boolean'a Dönüşüm:

Bir değeri bir boolean değere dönüştürmek için Boolean() işlevini kullanabilirsiniz. JavaScript'te bazı değerler, otomatik olarak boolean değerlere dönüştürülür (truthy'true' veya falsy 'false' olarak). Örneğin:

	
let deger = "JavaScript";
let booleanDeger = Boolean(deger);
console.log(booleanDeger); // true

let sayi6 = 0;
let boolDeger2 = Boolean(sayi6); // sayi6'yı boolean'a dönüştürür
console.log(boolDeger2); // false çıktısını verir

let metin5 = "JavaScript";
let boolDeger3 = Boolean(metin5); // metin5'i boolean'a dönüştürür
console.log(boolDeger3); // true çıktısını verir

let deger = 10;
let boolDeger4 = !!deger; /* deger'in boolean dönüşümünü 
             elde etmek için iki kez '!' operatörü kullanılır*/
console.log(boolDeger4); // true çıktısını verir

Dizilere Dönüşüm:

javaScript'te bir değeri diziye dönüştürmek için Array.from() yöntemini veya spread operatörünü (...) kullanabilirsiniz. Örneğin:


let metin = "JavaScript";
let dizi = Array.from(metin);
console.log(dizi); // ["J", "a", "v", "a", "S", "c", "r", "i", "p", "t"]

let harfler = [...metin];
console.log(harfler); // ["J", "a", "v", "a", "S", "c", "r", "i", "p", "t"]

Object Dönüşümü:

Bazı durumlarda, bir Nesneyi başka bir türe dönüştürmek gerekebilir. Bu işlem, Object() veya JSON.stringify() fonksiyonları ile gerçekleştirilebilir.


let nesne = { name: "John", age: 30 };
let metin6 = Object(nesne); // nesneyi string'e dönüştürür
console.log(typeof metin6); // "string" çıktısını verir

let nesne2 = { name: "John", age: 30 };
let jsonMetin = JSON.stringify(nesne2); /* nesneyi JSON formatında 
                    string'e dönüştürür*/
console.log(typeof jsonMetin); // "string" çıktısını verir	

Obje dönüşümü için özel bir işlev olmasa da, bir değeri objeye dönüştürmek için obje literal sözdizimini ({}) kullanabilirsiniz. Örneğin:


let isim = "John";
let yas = 30;

let kisi = { isim, yas };
console.log(kisi); // { isim: "John", yas: 30 }	

JSON'a ve JSON'dan Dönüşüm:

JSON (JavaScript Object Notation), verileri metin tabanlı bir formatta temsil etmek için kullanılan bir standarttır. >JavaScript'te bir nesneyi JSON formatına dönüştürmek için JSON.stringify() yöntemini, JSON formatındaki bir metni nesneye dönüştürmek için ise JSON.parse() yöntemini kullanabilirsiniz. Örneğin:


let nesne = { isim: "John", yas: 30 };
let jsonMetin = JSON.stringify(nesne);
console.log(jsonMetin); // "{"isim":"John","yas":30}"

let nesne2 = JSON.parse(jsonMetin);
console.log(nesne2); // { isim: "John", yas: 30 }	

Tarih Dönüşümü:

>JavaScript'te bir tarih değerini farklı biçimlere dönüştürmek için çeşitli yöntemler bulunur. Örneğin, toLocaleDateString() yöntemiyle tarihi yerel tarih biçimine dönüştürebilirsiniz:


let tarih = new Date();
let yerelTarih = tarih.toLocaleDateString();
console.log(yerelTarih); // "30.05.2023"	

Kesirli Sayıya Dönüşüm:

Bir değeri kesirli sayıya dönüştürmek için parseFloat() veya işaretli kesirli sayıya dönüştürmek için parseInt() işlevlerini kullanabilirsiniz:


let sayiString = "3.14";
let kesirliSayi = parseFloat(sayiString);
console.log(kesirliSayi); // 3.14

let tamSayi = parseInt(sayiString);
console.log(tamSayi); // 3	

Implicit (Örtük) Dönüşüm:

JavaScript, bazı durumlarda otomatik olarak tür dönüşümleri yapabilir. Örneğin, aritmetik işlemlerde veya karşılaştırmalarda farklı türlerdeki değerler kullanılıyorsa, >JavaScript otomatik olarak dönüşümler gerçekleştirir.


let sayi7 = 42;
let metin7 = "3";
let toplam = sayi7 + metin7; /* javaScript, metin7'yi otomatik 
               olarak sayıya dönüştürür ve toplamı hesaplar*/
console.log(toplam); // "423" çıktısını verir

let sayi8 = 10;
let boolDeger5 = sayi8 > 5; /* JavaScript, sayi8'i otomatik olarak 
              boolean'a dönüştürür ve karşılaştırmayı yapar*/
console.log(boolDeger5); // true çıktısını verir	

JavaScript'te Bir Diziyi metin Yapma

JavaScript'te bir diziyi metin (string) olarak dönüştürmek için birkaç yöntem vardır. İşte bazı örnekler:

join() yöntemi: Dizinin elemanlarını birleştirerek bir metin oluşturur. İstenilen ayraç karakteri veya boşluk kullanılabilir.


let dizi = [1, 2, 3, 4, 5];
let metin = dizi.join(", "); // Dizi elemanlarını virgül ve boşlukla birleştirir
console.log(metin); // "1, 2, 3, 4, 5" çıktısını verir

let dizi2 = ["apple", "banana", "orange"];
let metin2 = dizi2.join(" - "); // Dizi elemanlarını tire ile birleştirir
console.log(metin2); // "apple - banana - orange" çıktısını verir	

toString() yöntemi: Diziyi virgülle ayrılmış bir metin olarak döndürür.


let dizi3 = [1, 2, 3, 4, 5];
let metin3 = dizi3.toString(); // Diziyi virgülle ayrılmış bir metin olarak döndürür
console.log(metin3); // "1,2,3,4,5" çıktısını verir

let dizi4 = ["apple", "banana", "orange"];
let metin4 = dizi4.toString(); // Diziyi virgülle ayrılmış bir metin olarak döndürür
console.log(metin4); // "apple,banana,orange" çıktısını verir	

reduce yöntemi

Dizi elemanlarını birleştirerek bir metin oluşturmak için reduce() yöntemi kullanılabilir.


let dizi5 = [1, 2, 3, 4, 5];
let metin5 = dizi5.reduce((acc, curr) => acc + ", " + curr); /* Dizi 
                               elemanlarını birleştirir*/
console.log(metin5); // "1, 2, 3, 4, 5" çıktısını verir

let dizi6 = ["apple", "banana", "orange"];
let metin6 = dizi6.reduce((acc, curr) => acc + " - " + curr); /* Dizi 
                               elemanlarını birleştirir*/
console.log(metin6); // "apple - banana - orange" çıktısını verir	

Tür Dönüşümü Operatörleri

javaScript'te tür dönüşümü için bazı operatörler mevcuttur.

'+' Operatörü: Bu operatör, string birleştirme işlemi yaparken, diğer veri türlerini otomatik olarak string'e dönüştürür.


let sayi12 = 42;
let metin12 = "Sayının değeri: " + sayi12; /* sayi12'yi otomatik 
                      olarak string'e dönüştürür*/
console.log(metin12); // "Sayının değeri: 42" çıktısını verir	

'-' Operatörü: Bu operatör, sayısal işlemler yaparken, diğer veri türlerini otomatik olarak sayıya dönüştürür.


let sayi13 = "42";
let fark = sayi13 - 10; /*sayi13'ü otomatik olarak 
            sayıya dönüştürür ve farkı hesaplar*/
console.log(fark); // 32 çıktısını verir	

'!' (Mantıksal değil) Operatörü: Bu operatör, bir değeri mantıksal olarak tersine çevirir. İki kez kullanıldığında, bir değeri boolean türüne dönüştürür.


let deger2 = 0;
let boolDeger7 = !deger2; // deger2'yi mantıksal olarak tersine çevirir
console.log(boolDeger7); // true çıktısını verir

let deger3 = "JavaScript";
let boolDeger8 = !!deger3; /* deger3'ün boolean dönüşümünü elde 
              etmek için iki kez '!' operatörü kullanılır*/
console.log(boolDeger8); // true çıktısını verir	

Veri Türü Kontrolü:

Bazı durumlarda, bir değerin türünü kontrol etmek ve ona bağlı olarak işlem yapmak isteyebilirsiniz. JavaScript'te typeof operatörünü kullanarak bir değerin veri türünü kontrol edebilirsiniz:


let deger = 42;
if (typeof deger === "number") {
 console.log("Değer bir sayıdır.");
} else if (typeof deger === "string") {
 console.log("Değer bir stringdir.");
} else {
 console.log("Değerin türü belirlenemiyor.");
}	

Bu operatörler, tür dönüşümünü gerçekleştirirken JavaScript'te sıkça kullanılır. Ancak, operatörlerin davranışı ve sonuçları, kullanılan veri türlerine ve operasyonlara bağlı olarak değişebilir.

Tür dönüşümleri, JavaScript'te veri türlerini manipüle etme ve işleme esnekliği sağlar. Ancak, tür dönüşümlerini kullanırken dikkatli olmak önemlidir, çünkü beklenmedik sonuçlara yol açabilirler. Veri türlerini doğru şekilde anlamak ve doğru dönüşüm yöntemlerini kullanmak, programlarınızın doğru şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Bu tür dönüşümler, JavaScript'te sık sık kullanılan bazı temel dönüşümlerdir. Ancak, JavaScript, otomatik tür dönüşümü özelliğine sahip olduğu için bazı durumlarda tür dönüşümüne ihtiyaç duymadan da çalışabilir.

Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

4641

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.