HTML FORM OLUŞTURMA

Artık formlarla birlikte dinamik web tasarımına ilk adımı atmış oluyoruz. FORM sizin web tasarımcısı olarak sayfanıza koyacağınız ve içinde ziyaretçinin dolduracağı boşluklar veya ziyaretcinin yapacağı tercihleri belirteceği kutular bulunan ve en sonunda bu bilgileri size göndereceği bir buton bulunan bir websayfasıdır. FORM, bir sayfanın içinde bir bölüm olabileceği gibi, başlıbaşına bir sayfada olabilir. FORM, ziyaretciye "girdi" yapma imkanı verebilir. FORM, düz bir metin olabilir; resimlerle süslenmiş olabilir. Ne kadar işlenmiş olursa olsun, formlar da bütün HTML etiketleri gibi bir etiketle başlar ve biter. Şimdi bu bölümde <form> ... <form> etiketinin arasını doldurmayı öğrenelim.

HTML ACTİON VE METHOD ÖZELLİĞİ


Method özelliği, form verilerinin sunucuya gönderilme yöntemini belirtir. HTML form verileri GET ve POST olmak üzere iki şekilde sunucuya gönderilebilir. GET yönteminde form verileri isim-değer çifti olarak action özelliği ile belirtilen adrese sorgu olarak eklenip sunucuya gönderilir. POST yönteminde ise veriler, HTTP isteği (HTTP Request) içinde bir veri paketi olarak gönderilir. POST yöntemi ile sunucuya gönderilebilecek veri miktarı hakkında teorik olarak bir limit yoktur.

Action özelliği, FORM verilerinin gönderileceği adresin belirtilmesini sağlar. Kullanıcı, submit düğmesine bastığında veriler, method özelliği ile belirtilen yöntemle bu adrese gönderilir.


<form action="test.php" name="test" method="post">
.........
</form>

HTML <input> etiketi, sunucuya veri göndermek için kullanılacak farklı tiplerde form giriş kontrollerinin oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan bu form kontrolleri sunucuya veri gönderecekleri için mutlaka name özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Oluşturulabilecek form giriş kontrollerinin type özelliğine atanabilecek değerleri aşağıda listelenmiştir.

İNPUT TEXT


Aşşağıda HTML input etiketi kullanılarak üç tane metin kutusu (textbox) oluşturulmasını göstermektedir. Metin kutusu üçüncü şekilde oluşturulduğunda value özelliği ile belirtilen değer varsayılan değer olarak kabul edilerek formun sıfırlanması (reset) durumunda bu değer tekrar kontrole atanır.


<form>
Adınız: 
<input type="text" name="isim">
<br>
Soyadınız: 
<input type="text" name="soyad">
<br>
web-adres: 
<input type="text" name="adres" value="webcebir.com">
<br>
</form>
</pre>
<div class="kutu">
Adınız: 
<input type="text" name="isim">
<br>
Soyadınız: 
<input type="text" name="soyad">
<br>
web-adres: 
<input type="text" value="webcebir.com">

</form>

İnput etiketinin bazı parametrelerine bakalım

TYPE: Veri alanı tipini tanımlar. Text, checkbox, reset, radio, submit, password, image, file, hidden, button, range, scribble gibi değerler alabilir. Default değeri "text" dir. Biraz sonra ayrıntıları açıklanacaktır.

NAME: Veri alanının adı. Programlama dilindeki değişken_adı yerine geçer. CGI scriptine gönderilecek veriyi tutacak değişkenin adıdır. Formu yazan dilediği adı verebilir. Yukarıdaki örnekte NAME="isim" nitelemesi yapılmıştır. Dolayısıyla bu veri alanının adı "isim" olmuştur. Mutlaka belirtilmelidir.

VALUE: Değişkene atanan ön-değer. Kullanıcı bu alana veri girince ön-değer yok olur. Yukarıdaki örnekte VALUE="webcebir.com" nitelemesi yapılmıştır. Ön-değer ataması zorunlu değildir; yani ön-değer konulmayacaksa VALUE parametresi kullanılmaz.

SIZE: "text" ve "password" elemanlarında karakter sayısını, diğerlerinde ise piksel cinsinden genişliği belirtmek için kullanılır.

CHECKED: Radio ya da checkbox seçeneğini ön-seçili kılmaya yarar

DISABLED: Veri alanını kullanıcı girişine kapatır.

SRC: Image belirleyen "%URL" adresini belirler.

İNPUT PASSWORD


Formumuza parola yazılabilecek alan eklemek için kullanılır. "text" elemanından farklı olarak bu alana girilen her karakter * ile gösterilir.


<form>

Kullanıcı: <input type="text" name="username">

<br>

Parola: <input type="password" name="password">

</form>

Kullanıcı:
Parola:

İNPUT CHECKBOX


Bazen, birden çok seçeneğin seçilmesi istenebilir. Bu durumda, TYPE değeri olarak checkbox kullanılır


<form>

<input type="checkbox" name="kutu1" checked="on"> HTML<br>

<input type="checkbox" name="kutu2"> PHP<br>

<input type="checkbox" name="kutu3"> MySQL

</form>

HTML
PHP
MySQL

İNPUT RADİO


HTML <INPUT type=radio> etiketi, birbirleri ile ilişkili fakat sadece birinin seçilebileceği radyo düğmesi (radio button / option button) oluşturulmasını sağlar.

Kullanıcıyı tek bir seçim ile sınırlandırmak için <INPUT type=radio> etiketi ile oluşturulacak birbirleri ile alakalı bütün radyo düğmelerinin name özelliklerinin aynı olması gerekir.


<form>

<input type="radio" name="okul" value="ilkokul"> İLKOKUL

<br>

<input type="radio" name="okul" value="ortaokul"> ORTAOKUL

<br>

<input type="radio" name="okul" value="lise"> LİSE

<br>

<input type="radio" name="okul" value="universite"> ÜNİVERSİTE

</form>

İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
ÜNİVERSİTE

İNPUT SUBMİT


HTML <INPUT type=submit> etiketi, kullanıcının formu göndermesini sağlayan bir düğme (button) kontrolü oluşturulmasını sağlar.

Diğer buton kontrollerinden farklı olarak submit butonu oluşturulurken value değeri belirtilmediğinde tarayıcı otomatik olarak Submit, Gönder, Sorguyu Gönder vs. gibi tarayıcılara göre farklılık gösteren bir değer atar.

Submit düğmesine basıldığında içinde bulunduğu FORM etiketinin içindeki kendisi de dahil tüm form kontrollerinin değerleri isim-değer (name-value) çifti şeklinde sunucuya gönderilir.


<form>

<input type="submit" value=" Tamam ">

</form>

İNPUT RESET


Bir INPUT tipidir. Bir forma girilen verileri siler ve formu default haline koyar. INPUT damgasında type="reset" nitelemesi yapılır. Value adı girilmese tarayacının diline göre sıfırla , reset gibi değer atar


<INPUT TYPE="reset" VALUE="verileri sıfırla">

İNPUT FİLE


HTML <INPUT type=file> etiketi, bir metin kutusu (textbox) ve gözat (browse) butonu ile sunucuya dosya gönderme/yükleme (upload) kontrolü oluşturulmasını sağlar.

Dosyanın gönderilmesi için FORM etiketinin method özelliğinin post, enctype özelliğinin multipart/form-data olarak belirtilmiş olması gerekir.


<form enctype="multipart/form-data"

   action="index.php"
   
   method=POST>
   
Gönderilecek Dosya_Adı:<br>

 <input name="message"
 
     type="file"><br>
     
 <input type="submit"
 
     value="Dosyayı URL ye Gönder">
     
</form>

Gönderilecek Dosya_Adı:

İNPUT HİDDEN


HTML <INPUT type=hidden> etiketi, Hidden elementler web sayfasında görülmezler. Bunlar zaten belli olan verileri CGI programına göndermek için kullanılırlar.


<input type="hidden" name="islem" value="yenikayit">

İNPUT BUTON


HTML <INPUT type=button> etiketi, düğme (button) form kontrolü oluşturulmasını sağlar.


<input type="button" value="Gönder"/>

BUTTON ETİKETİ


HTML <BUTTON> etiketi, INPUT type=button etiketi ile oluşturulan düğmeden biraz daha gelişmiş bir düğme (button) kontrolü oluşturulmasını sağlar.

En önemli farkı BUTTON etiketi içinde bazı HTML etiketlerinin kullanılabilmesidir. Dolayısıyla IMG etiketi kullanılarak buton üzerinde göstermek için bir resim eklenebilir.


<button type="button" value="tıkla">

  <img width="30" height="21" src="icon.png"/>Gönder
  
</button>

SELECT ETİKETİ


<HTML <SELECT> etiketi, biri liste kutusu (listbox) diğeri aşağı açılır liste (drop-down list) tipinde olmak üzere iki farklı tipte seçim kutusu (select box) oluşturulmasını sağlar. Bu iki tip arasındaki tek fark "size" özelliği ile belirtilen seçim kutusu içinde gösterilecek seçenek miktarıdır. Liste elemanları optgroup ve option etiketleri ile tanımlanır.

Tek veya çok seçimli (multiple parametresi ile), sabit (size parametresi ile) veya aşağıya açılan listeler oluşturulabilir.

Aşağıdaki örnek, HTML SELECT etiketi kullanılarak aşağı açılır liste (drop-down list) oluşturulmasını göstermektedir.


<form>

<select>
  <option>İstanbul</option>
  <option>Ankara</option>
  <option>İzmir</option>
</select>

</form>

Aşağıdaki örnek, HTML SELECT etiketi kullanılarak liste kutusu (listbox) oluşturulmasını göstermektedir.


<form>

<select size="6" name="menu" multiple>

 <option selected="" value="none">Hiçbiri</option>

 <optgroup label="Çorbalar">
  <option value="c1">Tarhana</option>
  <option value="c2">Ezogelin</option>
  <option value="c3">mercimek</option>
 </optgroup>

 <optgroup label="Yemekler">
  <option value="y1">İmambayıldı</option>
  <option value="y2">Sultanbeğendi</option>
  <option value="y3">Kuru fasulye</option>
 </optgroup>

 <optgroup label="Tatlılar">
  <option value="t1">Kazandibi</option>
  <option value="t2">sütlaç</option>
  <option value="t3">Keşkül</option>
 </optgroup>

</select>

</form>

TEXTAREA


HTML <TEXTAREA> etiketi, çok satırlı metin giriş kontrolü (textbox) oluşturulmasını sağlar.

Aşağıdaki örnek, HTML TEXTAREA etiketi ile 10 satır ve 40 sütunluk metin giriş kutusu oluşturulmasını göstermektedir.


<form>

<textarea rows="10" cols="40">

</textarea>

</form>

FİELDSET VE LEGEND


Form elemanlarını konularına göre gruplamak için kullanılan etiketlerdir. Formun düzenin algısını arttırması ve kullanımını kolaylaştırması bakımından çok faydalıdır. <legend> etiketi gruplanmış elemanlara bir başlık oluşturur.


<fieldset>

<legend>Kişisel Bilgiler</legend>

<table>
  <tr><td>Ad Soyad : </td><td><input type="text" /></td></tr>
  <tr><td>Doğum Tarihi : </td><td><input type="text" /></td></tr>
</table>

</fieldset>

<br/>

<fieldset>

<legend>İletişim Bilgileri</legend>

<table>
  <tr><td>Telefonu : </td><td><input type="text" /></td></tr>
  <tr><td>Adresi : </td><td><textarea></textarea></td></tr>
</table>

</fieldset>

Kişisel Bilgiler
Ad Soyad :
Doğum Tarihi :

İletişim Bilgileri
Telefonu :
Adresi :

Lütfen Yorum yapmadan altta ki uyarıyı okuyun.

HTML ile form kayıtları yapılmaz. PHP veya ASP.NET Web proğramcılığını bilmeniz gerekir. Veritabanına kayıtlar bu web proğramlarıyla olur. HTML ile kısıtlı işlemler yapılır. En basit halde konunuzun altına Bir eposta icon ekleyerek Eposta linki verebilirsiniz. Eposta linki için bakın.

Emrah Akkaya 03/04/2018

Sayfamda onay kutusu yapmak istiyorum fakat kayıt işleminden sonra aynı sayfaya gittiğimde işaret kayıtlı kalmıyor. nasıl bir kodlama sağlamam gerekir.

yönetici 03/04/2018

Emrah, submit butona basılıp veriler kaydedildiğinde sayfada yenileme olduğu için veriler sıfırlanır; Ancak sayfa yenileme olmasını istemiyorsan AJAX kullanarak verileri kaydetme yapmalısın.

ekrem 06/04/2018

Webteknolojileri dersinde web sitesi yapmamızı istediler içinde forumda olsun dediler fakat kullanıcının girdiği bilgiler forumun üzerinde yazmıyor.

yönetici 06/04/2018

Ekrem, ziyaretci formu hazırlama ile iş bitmiyor. gönder tuşuna basınca bu verileri database yüklenmeli ve bu verileri okuyup ekranda göstermek gerekir bu işlemi php proğramı yapıyor, bunun için php dilini bilmen gerekir. Hazır bir sistem istiyorsan google'dan "Jotform kullanımı" yaz arat.

Ömer faruk 06/04/2018

Merhaba hocam, benim bir sorunum varda. Ben bu select seceneğininde valueleri nasıl post edebilirim. Mesela yonetim sayfamda yonetici adı ve sifresini belirlerken. Select secenegi ile admin, moderator ve yazar seklinde yetkisini belirlemek istiyorum. Herşeyi yaptım yalnız select icinde value leri post etmeyi beceremedim. Lutfen yardımcı olur musunuz... Teşekkürler şimdiden..

yönetici 06/04/2018

Ömer Faruk, select menüsünde valulerden biri seçilir ve Tarayıcı otomatik olarak veriyi name özelliğine atar.

<select name="durum">
<option value="0">Admin</option> 
<option value="1">Modaratör</option> 
<option value="2">Yazar</option>
</select>

Karşıdan veriyi alma : $durum = $_POST['durum'];

ege cengiz 03/07/2018

Butona basıldıgında verileri başka bir html'de nasıl kaydederim

yönetici 03/07/2018

Ege, php veya asp.net web yazılımını bilmen gerkiyor. php dili için google'dan "php veritabanına veri ekleme" diye aratma yap.

Ahmet 30/01/2019

Hocam çok güzel bir şekilde anlatmışsınız. Peki kendi notepad++ ile yaptığım sitede yani .html dosyamda sizinkine benzer bir YORUM BÖLÜMÜ yapabilirmiyim. Nasıl yapıldığını paylaşırmısınız lütfen. (Ben bu işte yeniyim adım ilerliyorum buraya kadar geldim umarım bana yardımcı olursunuz

yönetici 30/01/2019

Ahmet, HTML sayfalar server bilgisayarlarda yer alır. Formda mesaj yazıp gönderdiğimizde bunu server'larda yer alan PHP veya ASP.NET proğram vasıtasıyla veritabanına bu veriler kaydedilmesi gerekir ve istediğimiz zamanda bu veriler siteye yazdırılır. Senin yapabileceğin 2 seçenek var bedava olan PHP dilini öğrenmek yada Bu öğrendiğin HTML etiketlerle beraber PHP dili ile yapılmış, Hazır sistem olan wordpress öğrenmen gerekir. Google'dan "php veritabanı bağlantısı" diye video bölümünde aratma yap bu konu hakkında yeterli bilgiyi bulursun.

Can 13/02/2019

Ben bir kayıt olma alanı oluşturacağım. Daha sonra insanlar oradaki bilgileriyle giriş yapacaklar. Ben bu işin altından nasıl kalkarım.

yönetici 13/02/2019

Can üye kayıtı yada form bilgi girişi için ya PHP dilini öğreneceksin yada hazır sistem wordpress öğreneceksin. Üst mesajda detaylı anlatıldı

Ahmet 10/08/2019

Hocam ders proğramı yaptım input etiketini kullandım ders programı bitti; Ama saatleri yazıyorsun kapatıyorsun kaydetmiyor benim ne yapmam gerekir?

yönetici 11/08/2019

Ahmet, Yukarıda ki mesajlarda açıklanmıştır.

Ferhat kural 14/10/2019

Merhaba Hocam , Bir veri giriş sayfası hazırladım sizin verdiğiniz bilgilerle bu aşamaya kadar ok fakat burada girilen veriyi 2.kullanıcı onayını gonderme olayını nasıl ekleyebilirim

yönetici 14/10/2019

Ferhat, Veritabanında misal yorumlar kısmı olsun durum diye tablo oluştur ve "0" verisi otomatike al her yorumda tablo durumu sıfır olur yönetici panalden verileri çek durum tablosunu "1" yap sayfadanda durum=0 ise gösterilmesim durum=1 olduğunda gösterilsin if else yapısını kullan.

Can Ceyhan 26/11/2019

Başvuru formunu göndermeyi ve yetkililer tarafından görülmesini nasıl sağlayacağız?

yönetici 28/11/2019

Can Yukardaki 30/01/2019 tarihli Ahmetin mesajı ile aynı cevabı ordan okuyabilirsin.

Beyza Ercan 12/12/2019

Hoocam merhaba,projemde ESP8266 Wifi kullanıyorum. ssid ve password olarak iki kutu oluşturdum. Bu bilgileri girip gönder butonuna bastığım zaman ESP'nin bu bilgileri almasını istiyorum. Girdiğim ssid ve password içinde ne yazıp gönderiyor kontrol etmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim ?

yönetici 13/12/2019

Beyza, arduino bilgim yok. Burda konular masaüstü web proğramcılığı ile ilgili

Elvan 21/04/2020

Hocam mesela seçeneklere bağlı olacak şekilde butona tıklanıldığında o şeceneklere ilişkin sonucun ekranda görünmesini nasıl yapabilirim

yönetici 21/04/2020

Elvan, javascript web dili ile yapılır.

Mustafa 06/05/2020

Merhaba Hocam yukarıdaki bir örnek hakkında post işlemi nasıl yapılır yardımcı olur musunuz? Ahmet Mehmet Ayşe Fatma bu seçeneklerden birini seçtiğinde daha sonra ilerleyen sayfada bir başka soruda ilgili yere nasıl yazdırırım. eğer 3'ü seçmişse daha önce belirtmiş olduğunuz ..... ve A'nın karşılaştırmasını bu alandan itibaren yapınız? o noktalı yere input seçeneğinden seçtiği şıkkı nasıl getiririz. Teşekkürler.

yönetici 08/05/2020

Mustafa, gönderdiğin sayfada veriyi şöyle alacaksın:

$ad=$_POST["isim"];

HTML'de ilgili yere php yöntemi ile yazdır. <?php echo $ad; ?>

Can 15/06/2020

O verileri nereden görebilirim? HİÇ DATABASE BİLMİYORUM.

yönetici 16/06/2020

Google'dan "php veritabanından veri çekme" Diye aratma yap gelen verilerden video'ları izle.

Hakkı 25/10/2020

Hocam yaptım çok teşşekkürler ama butona basldığında bana kayıt bilgilerini ben mail hesabıma almak istiyorum nasıl yaparım lütfen cevap verin acill.

yönetici 26/10/2020

Hakkı, emaile göndermek için php, aspnet bilgin olması gerekir. sana basit yol göstereyim form kullanmayacağın ben bu sistemi kullanıyorum aşağıdaki gibi eposta link simgesi ekle ve adresi yaz. E-POSTA LİNKLER OLUŞTURMA bakın.

Mehmet Kaygusuz 25/12/2020

Checkbox üzerine nasıl link koya bilirim.

yönetici 27/12/2020

Mehmet, hangi elemente link vereceksen, link etiketi ile saracaksın.

Mustafa 31/12/2020

Hocam saygılar bu muhteşem bilgiler için teşekkürler. Hocam ben bir servis formu yapmak istiyorum. Kişiler beni aradıkça ben bu forma doldurma yapıcam ve bunu kaydedicem. Kişinin sorunu hallolduktan sonra ben bu bilgi hakkımda düzenleme yapıp kaydedicem bir takım muhasebe programı gibi. Nasıl yaparım. Teşekkürler şimdiden hocam.

yönetici 01/01/2021

Mustafa, Veritabanına bu bilgiler kaydedilir. Bunun için PHP ve Mysql web proğramlarını öğrenmen gerekir.

Soru soracağım 04/01/2021

Php kullanmadan sadece HTML ile Not defterine nasıl kaydederim.

yönetici 06/01/2021

Malasef html ile olmaz php kullanman gerekir.

Fırat Çelik 12/01/2021

merhaba öncelikle. Ben giriş yapan kişinin bir daha giriş yap butonunun görmemesini istiyorum nasıl yapılacak?

yönetici 14/01/2021

Fırat, button elementini javascriptle silmen gerekir.

MUSTAFA NECATİ KÖSE 29/01/2021

Merhaba, Bir form oluşturmak istiyorum. 3 veya 4 adet birbiri ile bağlantılı açılır metin kutusu eklemek istiyorum. Örneğin birincide iller olacak. seçtiğim ilin ilçeleri ikinci açılır metin kutusunda geglecek. 3. açılır kutu da açılan ilçenin mahalleleri gelecek gibi.. html olarak tasarladım web sayfamı.... yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim..

yönetici 30/01/2021

Mustafa, javascript ile yapabilirsin. vaktimiz olmadığından yardımcı olamıyoruz.

Kadir 14/02/2021

Öncelikle merhaba, formda ki seçeneklerde diyelim ki il selecti koyduk ardından ilçe selecti çıksın. Yani ilçe selecti sadece ili doldurduğumuzda çıkması için hangi kodu yazmalıyım.Teşekkürler.

yönetici 17/02/2021

Kadir, bu dediğin javascript ile yapılır.

burak 13/04/2021

abi tm yaptım ama nasıl böyle hesabı var gözükecek?

yönetici 14/04/2021

Burak, yukarda ki yorumlarda var PHP ve veritabanı proğramı öğrenmelisin.

hamit saçan 02/05/2021

merhaba hocam. benim isteğim aslında basit. HTML5 de (note+++ ile )sipariş giriş formu oluşturacağım. Müşteri adı listeden seçilecek, ürünler listeden seçilecek, miktar ve teslim tarihi elle yazılacak. Bu şekilde 10 satırlık bir tablo yapmak istiyorum. Kullanıcı verileri girip gönder dediğinde bu bilgileri kendi bilgisayarında kurulu outlook ile verdiğim adrese göndersin istiyorum. Verilerin arasında virgül(,) olması yeterli. Ben kendim gelen bilgileri excele aktaracağım. outlook üzerinden form gönderen örnek var ama, 3 tane alan var mailin body kısmına bu tablodaki bilgileinde gelmesini nasıl sağlayabiliriz. destekleriniz için çok teşekkürler

yönetici 04/05/2021

Hamit, Dediğin yöntem için hiç uğraşmadım . outluk üzerindek, örneği yukardaki bilgilerle genişletebilirsin.

sefa 20/05/2021

merhabalar select etiketinin adını nasıl yazabilirim yardım eder misiniz. bide ad soyad memleket vs. nasıl aynı satırda yazabilirim

yönetici 23/05/2021


<form>
ad:<input type="text"> soyad:<input type="text"> memleket:<input type="text">
<br>
İl seçin:<br>
<select>
  <option>İstanbul</option>
  <option>Ankara</option>
  <option>İzmir</option>
</select>
</form>

Aysima 16/06/2021

Bu sitedeki gibi bir yorum yazma bölümü oluşturmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Yardımcı olur musunuz? Not: Güvenlik şifresi bölümünde nasıl her seferinde farklı bir resim çıkmasını sağlayabilirim?

yönetici 17/06/2021

Aysima, yukarda ki yorumlarda var PHP ve veritabanı proğramı öğrenmelisin. Güvenlik bölümü hazır sistem kullanılıyor Adı Google reCaptcha.

Hatice 17/06/2021

Ben bu gönder butonunu nasıl ve nereye ekleyeceğim bir form gibi bir şey yaptım gönder butonuna basıldığında herhangi bir e-posta adresime kullanıcının forma yazdığı şeylerin gelmesini istiyorum. Hangi kodlar gerekiyor?

yönetici 19/06/2021

Hatice konunun altında cevabı var uyarı kısmını oku.

Hamza 14/07/2021

gerçekten cok güzel iş yapmışşınız.

Ahmed Bugra Topçu 05/09/2023

Abi Ben KAyıt ol linki yapmak istiyorum tamama basınca yazılar yok oluyor direk beni farklı bir linke atsın istiyorum

yönetici 08/09/2023

Diğer masajlarda cevaplandı.
Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

4601

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.