Javascriptte Tüm Array Fonksiyonlar

JavaScript'de, diziler (arrays) birçok farklı işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için de birçok farklı dizi fonksiyonu (array function) mevcuttur. Bu fonksiyonlar arasında, dizi elemanlarını sıralama, eleman ekleme ve çıkarma, filtreleme gibi işlemler yer alır. İşte JavaScript'te kullanabileceğiniz bazı dizi fonksiyonları ve örnekleri:

Array.concat(): Bu fonksiyon, bir veya daha fazla diziye yeni elemanlar ekler ve sonuç olarak yeni bir dizi oluşturur.

	
const array1 = [1, 2, 3];
const array2 = [4, 5, 6];
const newArray = array1.concat(array2);
	
console.log(newArray); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Array.filter(): Bu fonksiyon, bir dizi içindeki belirli öğeleri filtreler ve sonuç olarak yeni bir dizi oluşturur.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const filteredNumbers = numbers.filter(number => number > 2);

console.log(filteredNumbers); // [3, 4, 5]

Array.forEach(): Bu fonksiyon, bir dizi içindeki her bir öğe için belirtilen bir fonksiyonu çağırır.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.forEach(number => console.log(number * 2));
// 2
// 4
// 6
// 8
// 10


Array.includes(): Bu fonksiyon, bir dizi içinde belirli bir öğe olup olmadığını kontrol eder ve sonuç olarak true veya false döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

console.log(numbers.includes(3)); // true
console.log(numbers.includes(6)); // false

Array.indexOf(): Bu fonksiyon, belirtilen bir öğenin dizi içindeki konumunu döndürür. Eğer öğe yoksa -1 döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

console.log(numbers.indexOf(3)); // 2
console.log(numbers.indexOf(6)); // -1


Array.join(): Bu fonksiyon, bir dizinin tüm elemanlarını belirtilen bir ayraçla birleştirerek bir dize oluşturur.

	
const fruits = ["apple", "banana", "orange"];
const fruitString = fruits.join(", ");

console.log(fruitString); // "apple, banana, orange"

Array.map(): Bu fonksiyon, bir dizi içindeki her bir öğe için belirtilen bir fonksiyonu çağırır ve sonuç olarak yeni bir dizi oluşturur.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const doubledNumbers = numbers.map(number => number * 2);

console.log(doubledNumbers); // [2, 4, 6, 8, 10]

Array.pop(): Bu fonksiyon, bir dizinin son elemanını çıkarır ve sonuç olarak o elemanı döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const lastNumber = numbers.pop();

console.log(lastNumber); // 5
console.log(numbers); // [1, 2, 3, 4]


Array.push(): Bu fonksiyon, bir dizinin sonuna yeni bir öğe ekler.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4];
numbers.push(5);

console.log(numbers); // [1, 2, 3, 4, 5]

Array.reverse(): Bu fonksiyon, bir dizinin öğelerini tersine çevirir.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.reverse();

console.log(numbers); // [5, 4, 3, 2, 1]


Array.shift(): Bu fonksiyon, bir dizinin ilk öğesini çıkarır ve sonuç olarak o öğeyi döndürür.


const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const firstNumber = numbers.shift();

console.log(firstNumber); // 1
console.log(numbers); // [2, 3, 4, 5]

Array.slice(): Bu fonksiyon, bir dizinin belirli bir kısmını çıkararak yeni bir dizi oluşturur.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const slicedNumbers = numbers.slice(1, 3);

console.log(slicedNumbers); // [2, 3]


Array.sort(): Bu fonksiyon, bir dizinin elemanlarını belirli bir sıraya göre sıralar.

	
const numbers = [5, 2, 4, 1, 3];
numbers.sort();

console.log(numbers); // [1, 2, 3, 4, 5]

Array.splice(): Bu fonksiyon, bir dizinin belirli bir kısmını çıkararak ve/veya yeni öğeler ekleyerek diziye değişiklik yapar.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.splice(2, 1, 6);

console.log(numbers); // [1, 2, 6, 4, 5]

Array.toString(): Bu fonksiyon, bir dizinin elemanlarını birleştirerek bir dize olarak döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const stringifiedNumbers = numbers.toString();

console.log(stringifiedNumbers); // "1,2,3,4,5"


Array.unshift(): Bu fonksiyon, bir dizinin başına yeni bir öğe ekler.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4];
numbers.unshift(0);

console.log(numbers); // [0, 1, 2, 3, 4]

Array.valueOf(): Bu fonksiyon, bir dizinin değerini döndürür.

	

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const value = numbers.valueOf();

console.log(value); // [1, 2, 3, 4, 5]
	

Array.find(): Bu fonksiyon, bir dizi içinde belirtilen bir koşulu sağlayan ilk öğeyi döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const evenNumber = numbers.find(number => number % 2 === 0);

console.log(evenNumber); // 2


Array.findIndex(): Bu fonksiyon, bir dizi içinde belirtilen bir koşulu sağlayan ilk öğenin dizinini döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const evenNumberIndex = numbers.findIndex(number => number % 2 === 0);

console.log(evenNumberIndex); // 1


Array.includes(): Bu fonksiyon, bir dizi içinde belirli bir öğe olup olmadığını kontrol eder ve sonuç olarak bir boolean değer döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const includesNumber = numbers.includes(3);

console.log(includesNumber); // true


Array.every(): Bu fonksiyon, bir dizi içindeki tüm öğelerin belirtilen bir koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol eder ve sonuç olarak bir boolean değer döndürür.

	
const numbers = [2, 4, 6, 8, 10];
const isEven = numbers.every(number => number % 2 === 0);

console.log(isEven); // true

Array.some(): Bu fonksiyon, bir dizi içindeki herhangi bir öğenin belirtilen bir koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol eder ve sonuç olarak bir boolean değer döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const hasEvenNumber = numbers.some(number => number % 2 === 0);

console.log(hasEvenNumber); // true


Array.filter(): Bu fonksiyon, bir dizi içinde belirtilen bir koşulu sağlayan tüm öğeleri yeni bir dizi olarak döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const evenNumbers = numbers.filter(number => number % 2 === 0);

console.log(evenNumbers); // [2, 4]


Array.map(): Bu fonksiyon, bir dizi içindeki her bir öğe üzerinde belirtilen bir işlemi uygular ve sonuç olarak yeni bir dizi döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const doubledNumbers = numbers.map(number => number * 2);

console.log(doubledNumbers); // [2, 4, 6, 8, 10]


Array.reduce(): Bu fonksiyon, bir dizi içindeki tüm öğeleri bir araya getirir ve sonuç olarak tek bir değer döndürür.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const sum = numbers.reduce((accumulator, cValue) => accumulator + cValue);

console.log(sum); // 15


Array.reduceRight(): Bu fonksiyon, bir dizinin sağ tarafından başlayarak öğeleri bir araya getirir ve sonuç olarak tek bir değer döndürür.

	
let words = ['hello', 'world', 'this', 'is', 'a', 'test'];
let rWords = words.reduceRight((accumulator, cValue) => accumulator + ' ' + cValue);

console.log(rWords); // "test a is this world hello"

Array.reverse(): Bu fonksiyon, bir dizinin öğelerini tersine çevirir.

	
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.reverse();

console.log(numbers); // [5, 4, 3, 2, 1]


Array.sort(): Bu fonksiyon, bir dizinin öğelerini belirli bir sıraya göre sıralar.const fruits = ['banana', 'apple', 'orange', 'grape'];
fruits.sort();

console.log(fruits); // ["apple", "banana", "grape", "orange"]


Array.flat() : Bu fonksiyon, bir dizi içindeki tüm alt dizileri (girdaplar) tek bir düz diziye dönüştürür. Bu fonksiyon, bir dizi içindeki elemanlar arasındaki ilişkiyi basitleştirmek için kullanılabilir.

flat() fonksiyonu, aşağıdaki parametreleri alır:

depth (opsiyonel): Kaç kez iç içe dizi olması gerektiğini belirler. Varsayılan olarak 1'dir.const myArray = [1, [2, 3], [4, [5, 6]]];
const flattenedArray = myArray.flat();

console.log(flattenedArray); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Array.flatMap(): Bu fonksiyon, her dizi öğesi için bir fonksiyon çağırır ve sonuçları yeni bir diziye yerleştirir. Bu fonksiyon, bir dizi içindeki öğeleri dönüştürmek ve filtrelemek için kullanılabilir.

flatMap() fonksiyonu, aşağıdaki parametreleri alır:

callback: Her bir öğe için çağrılacak olan fonksiyondur.

	
const myArray = [1, 2, 3];

const mappedArray = myArray.flatMap((item) => [item * 2]);

console.log(mappedArray); // [2, 4, 6]

Array.copyWithin(): Bu fonksiyon, bir dizinin belirli bir aralığını, belirtilen başlangıç konumundan başlayarak belirli bir hedef konuma kopyalar ve değiştirir. Bu fonksiyon aşağıdaki parametreleri alır:

target: Kopyalanan elemanların yerleştirileceği hedef pozisyonun belirlenmesi için kullanılır.

start: Kopyalanacak elemanların başlangıç pozisyonunu belirler.

end (opsiyonel): Kopyalanacak elemanların son pozisyonunu belirler.

	
const myArray = [1, 2, 3, 4, 5];

myArray.copyWithin(0, 3); // [4, 5, 3, 4, 5]
entries() Fonksiyonu

Array.entries(): Bu fonksiyon, bir dizi nesnesi içeren bir dizi döndürür. Her bir öğe, [indeks, değer] şeklinde bir alt dizi içerir. Bu fonksiyon, dizi öğelerini anahtar/değer çiftleri halinde döndürmek için kullanılabilir.

	
const myArray = ['a', 'b', 'c'];

const iterator = myArray.entries();

for (let entry of iterator) {
 console.log(entry);
}
// [0, 'a']
// [1, 'b']
// [2, 'c']

Array.toLocaleString(): Bu fonksiyon, bir dizi öğesini belirli bir dil ve bölgeye uygun bir yerel biçimlendirmeyle dizeye dönüştürür. Bu fonksiyon, aşağıdaki parametreleri alır:

locales (opsiyonel): Hangi dilin kullanılacağını belirler. Varsayılan olarak kullanıcının yerel ayarlarına göre belirlenir.

options (opsiyonel): Yerel biçimlendirme seçeneklerini belirler.

	
const myArray = [1000, 2000, 3000];

const formattedString = myArray.toLocaleString('en-US', {
 style: 'currency',
 currency: 'USD',
});

console.log(formattedString); // $1,000.00, $2,000.00, $3,000.00

Array.toSource(): Bu fonksiyon, bir dizi nesnesini temsil eden kaynak kodunu içeren bir dize döndürür. Bu fonksiyon, dizi öğelerini temsil eden kodlara erişmek için kullanılabilir.

	
const myArray = [1, 2, 3];

console.log(myArray.toSource()); // [1, 2, 3]

Bu fonksiyonlar, JavaScript'te dizilerle çalışırken sıklıkla kullanılır ve dizilerin daha verimli bir şekilde işlenmesine yardımcı olurlar.

Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

2628

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.