javaScript Veri Tipleri

JavaScript, Java veya C# gibi diğer programlama dillerine benzer veri türleri içerir. Veri tipi, verilerin özelliklerini gösterir. Derleyiciye veri değerinin sayısal, alfabetik, tarih vs. olup olmadığını söyler, böylece uygun işlemi gerçekleştirebilir.

JavaScript, farklı değer türlerini tutmak için farklı veri türleri sağlar . JavaScript'te iki tür veri türü vardır.

İlkel Veri Tipleri (Primitive Data Types)

İlkel Olmayan Veri Türü (Non-primitive Data Type)

JavaScript dinamik ve gevşek yazılmış bir dildir, çünkü bir değişken herhangi bir zamanda herhangi bir veri türünün değerini tutabilir.

Örnek: Gevşek yazılan JavaScript


var x = 100;
x = true;
x = null;
x = undefined;
x = "javascript";

alert(x); // javascript

Yukarıdaki örnekte, x, "javascript" dizesi olan son atanan değeri tutacaktır.

Dize Veri Türü


String, JavaScript’te ilkel bir veri türüdür. Bir dize metin içeriğidir. Tek veya çift tırnak içine alınmalıdır.

String değeri (=) operatörüne eşit bir değişkene atanabilir.


var metin = 'Merhaba!'; //Tek tırnak kullanarak

var x = "Merhaba!"; //Çift tırnak kullanarak

String İfadeleri Birbirine Bağlama

JavaScript'de bir dize değişmez, JavaScript'te artı (+) operatörü kullanılarak birleştirilebilir.


var str = 'Merhaba ' + "Dünya"; //Merhaba Dünya

Dize, sıfır dizin tabanlı karakter dizisi gibi de ele alınabilir.


var str = 'Hello World';

str[0] // H
str[1] // e
str[2] // l
str[3] // l
str[4] // o

str.length // 11

Dize değerini çevreleyen tırnak işaretleriyle eşleşmeyen dize değeri içindeki tırnak işaretlerini kullanın. Örneğin, tüm dize çift tırnak işareti ile çevrilmişse, tek tırnak işaretlerini kullanın.


var str1 = "Bu 'basit bir' string";

var str2 = 'Bu "basit bir" string';

Aynı tırnakları çevreleyen tırnaklar olarak bir dize değerine eklemek isterseniz, dize değeri içinde tırnak işaretinden önce geriye eğik çizgiyi (\) kullanın.


var str1 = "Bu \"basit bir\" string";

var str2 = 'Bu \'basit bir\' string';

Sayı Veri Türü


Sayı veri tipi, ondalık basamaklı veya ondalık olmayan pozitif veya negatif sayıları veya üstel gösterim kullanılarak yazılan sayıları, örn. 1.5e-4 (1.5x10-4'e eşdeğer).


var a = 25; // integer

var b = 80.5; // float. kayan noktalı sayı

var c = 4.25e+6; //üstel gösterim, 4.25e6 veya 4250000 ile aynı

var d = 4.25e-6; //üstel gösterim, 0.00000425 ile aynı

Sayı veri tipi ayrıca bazı özel değerleri içerir: Infinity, -Infinity ve NaN. Sonsuzluk, herhangi bir sayıdan büyük olan matematiksel Infinity 'u temsil eder. Sonsuz, aşağıda gösterildiği gibi sıfır olmayan bir sayının 0'a bölünmesinin sonucudur:


alert(16 / 0); //çıktı:Infinity

alert(-16 / 0);//çıktı:-Infinity

alert(16 / -0); //çıktı:-Infinity

NaN özel bir Not-a-Number değerini temsil ederken. Bu, -1'in karekökünü alarak veya 0'ı 0'a bölerek, geçersiz veya tanımlanmamış bir matematiksel işlemin sonucudur.


alert("Some text" / 2); //çıktı: NaN

alert("Some text" / 2 + 10);//çıktı: NaN

alert(Math.sqrt(-1));  //çıktı: NaN
 

Boolean Veri Türü


Boolean veri türü yalnızca iki değeri tutabilir: true veya false. Genellikle, aşağıda gösterildiği gibi, evet (true) veya no (false), (true) veya off (false), vb. Gibi değerleri saklamak için kullanılır:


var okuyor = true; //evet,okuyor

var uyuyor = false;//hayır,uyumuyor

Boolean değerleri de bir programdaki karşılaştırmalar sonucunda ortaya çıkar. Aşağıdaki örnek, iki değişkeni karşılaştırır ve sonucu bir uyarı iletişim kutusunda gösterir:


var a = 2, b = 5, c = 10;
 
alert(b > a) // çıktı: true

alert(b > c) // çıktı: false

Herhangi bir karşılaştırma türü bir Boolean sonucunu döndürür.


alert(1 > 2); //false

alert(10< 9); //false

alert(5 == 5); //true 

Tanımsız Veri Türü


Tanımlanmamış veri türü yalnızca bir değere sahip olabilir - özel değer undefined. Bir değişken bildirilmiş, ancak bir değer atanmamışsa, tanımsız değere sahiptir.


var a;
var b = "Merhaba Dünya!"
 
alert(a) // çıktı: undefined

alert(b) // çıktı: Merhaba Dünya!
 

Null veri türü


Programlamada boş diye bir kavram yoktur. Programlama mantığında boş değerde bir değer olduğundan, günlük hayattaki anlamı gibi yokluk ifade etmez. Eğer siz bir yokluğu kontrol etmek istiyorsanız null kavramını kullanırsınız mesela bir değişken null değerine sahipse o değişkenin değeri yoktur ama bir değişken boş değere sahipse o değişkenin değeri vardır ve boşluktur.


var x = null; // Değeri yok. 

var y = " "; // Değeri var - boşluk

var a = null;

alert(a); // çıktı: null
 
var b = "Merhaba Dünya!"

alert(b); // Output: merhaba Dünya!
 
b = null;

alert(b) // çıktı: null

Nesne Veri Türü


Nesne, veri koleksiyonlarını depolamanıza izin veren karmaşık bir veri türüdür. Bir nesne, anahtar-değer çifti olarak tanımlanan özellikleri içerir. Bir özellik anahtarı (adı) her zaman bir dizgidir, ancak değer dizeler, sayılar, boolean'ler veya diziler, işlevler ve diğer nesneler gibi karmaşık veri türleri gibi herhangi bir veri türü olabilir. Yaklaşan bölümlerdeki nesneler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Aşağıdaki örnek, JavaScript'te bir nesne oluşturmanın en kolay yolunu gösterecektir.


var okul = {};

var ogrenci = {"adı": "ali", "sınıf": "9A", "ders": "matematik", "Notu":90};
 
// daha iyi okunan nesne
var car = {
  "model": "Fiat-egea",
  "color": "white",
  "yakit": "benzin",
  "yil" : 2018
}

Geçerli bir JavaScript adı ise, özellik adı etrafında Tırnak işaretini atlayabilirsiniz. Özelliklerde tırnak "First-Name " etrafında gerekli olduğu anlamına gelir ancak etrafında isteğe bağlı Tırnak (FirstName) Yazmıyabilirsiniz.


var car = {
  model: "Fiat-egea",
  color: "white",
  yakit: "benzin",
  yil : 2018
}

Dizi Veri Türü


Dizi, tekli değişkendeki birden çok değeri depolamak için kullanılan bir nesne türüdür. Bir dizideki her bir değer (bir eleman olarak da adlandırılır), dizini olarak bilinen sayısal bir konuma sahiptir ve herhangi bir veri tipi-sayısı, dizge, boolean, fonksiyon, nesne ve hatta diğer dizilerin verilerini içerebilir. Dizi dizini 0'dan başlar, böylece ilk dizi öğesi data[1] değildir data[0].

Bir dizi oluşturmanın en basit yolu, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi dizi öğelerini köşeli parantezler tarafından çevrelenen virgülle ayrılmış bir liste olarak belirterek gerçekleştirmektir:


var renk = ["Mavi", "Sarı", "Yeşil", "Turuncu"];

var sehir = ["Ankara", "İstanbul", "Malatya"];
 
alert(renk[0]);  // Output: Mavi

alert(sehir[1]); // Output: İstanbul

Fonksiyon Veri Türü


Bu fonksiyon, bir kod bloğunu yürüten callable nesnesidir. Fonksiyonlar nesneler olduğu için, bunları aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi değişkenlere atamak mümkündür:


var selam = function(){ 

  return "Merhaba Dünya!"; 
}
 
// Selamlama değişkeninin türünü kontrol etme

alert(typeof selam) // Output: fonksiyon

alert(selam());   // Output: Merhaba Dünya!

Aslında, fonksiyonlar herhangi bir yerde başka herhangi bir değer kullanabilir. Fonksiyonlar değişkenler, nesneler ve dizilerde saklanabilir. Fonksiyonlar diğer fonksiyonlara argüman olarak iletilebilir ve fonksiyonlardan fonksiyonlar döndürülebilir. Aşağıdaki fonksiyon göz önünde bulundurun:


function selamla(name){
  return "Hello, " + name;
}
function selamYap(selamFonksiyon, adı){

  return selamFonksiyon(adı);
}
 
var result = selamYap(selamla, "Ahmet");

alert(result); // Output: Merhaba, Ahmet

Operator Türü


Typeof operatörü, bir değişken veya işlenenin hangi veri türünü içerdiğini bulmak için kullanılabilir. Parantez ile veya parantez olmadan kullanılabilir (typeof (x) veya typeof x). Typeof operatör, farklı türlerdeki değerleri farklı şekilde işlemeniz gerektiğinde özellikle kullanışlıdır, ancak çok dikkatli olmanız gerekir, çünkü aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bazı durumlarda beklenmedik sonuçlar olabilir:


// Numbers
typeof 15; // Döndürür: "sayı""
typeof 42.7; // Döndürür: 'sayı'
typeof 2.5e-4; // Döndürür: 'sayı'
typeof Infinity; // Döndürür: 'sayı'
typeof NaN; // Döndürür: 'sayı'. 'A-No-Number' olmasına rağmen
 
// Strings
typeof ''; // Döndürür: "string"
typeof 'merhaba'; // Döndürür: 'string'
typeof '12'; // Döndürür: 'string'. Tırnak içindeki sayı, tipik dizgedir.
 
// Booleans
typeof true; // Döndürür: "boolean"
typeof false; // Döndürür: 'boolean'
 
// Undefined
typeof undefined; // Döndürür: "undefined"
typeof undeclaredVariable; // Döndürür: 'undefined'
 
// Null
typeof Null; // Döndürür: "nesne"
 
// Objects
typeof {adı: "Hasan", "yas": 22}; // Döndürür: "nesne"
 
// Arrays
typeof [1, 2, 4]; // Döndürür: "nesne"
 
// Functions
typeof function(){}; // Döndürür: "fonksiyon"

Yukarıdaki örneği null, typeof operatörün ( satır no-24 ) değerini kullanarak test ettiğimiz gibi, açıkça görebildiğiniz gibi , null yerine object değerini döndürdü.

Bu, JavaScript’te uzun zamandır devam eden bir hatadır, ancak web’deki çok sayıda kod bu davranışın etrafında yazıldığından ve dolayısıyla düzeltilmesinden dolayı çok daha fazla sorun yaratabileceğinden, bu sorunu çözme fikri JavaScript tasarlayan ve sürdüren komite tarafından reddedilmiştir.

mehmet ilhan 27/05/2019

Hocam Merhaba ben değişkeni bir dizi işlemin sonucuna eşitledim ve çalışmadı. x=4*r³*Math.PI/3; şeklinde hatalımı acaba? burdaki r inputta girilecek değere eşit.

yönetici 27/05/2019

Mehmet, bir sayının küpünü almak için:

Math.pow(5, 3)

Lütfen konu haricinde soru sormayın cevaplanmayacaktır. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Lütfen Yukarıda ki mesajları okuyun tekrar aynı soruları sormayın.

9044

KATEGORİ
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • JQUERY
 • PHOTOSHOP
 • JavaScript
 • Web Dünyası
 • Linux
 • MİTHRİL FRAMEWORK
 • Laravel
 • Git
 • React
POPÜLER MAKALE
 • HTML LİNK(Bağlantı)EKLEME - LİNK VERME
 • HTML YAZI VE RESİM ORTALAMA
 • HTML RESME LİNK VERME
 • HTML FORM OLUŞTURMA
 • CSS YATAY MENÜ YAPIMI
 • HTML RESİM EKLEME
 • CSS (BOYUT) GENİŞLİK VE YÜKSEKLİK (Width-Height)
 • HTML DİV ve SPAN NEDİR?
 • HTML ARKAPLANA MÜZİK EKLEME
 • KALİTE KAYBETMEDEN RESİMLERİ BÜYÜTME
ETİKET
WEBCEBİR © 2013 Tüm hakları saklıdır.